„Pilgerreise nach Assisi“ im Südostasien-​​Magazin Farang